Program zapošljavanja - "Moja prva plata" - Peštan

Program zapošljavanja – „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata”, koji ima za cilj da mladima bez radnog iskustva da priliku da steknu nova znanja i veštine kojima će povećati svoje mogućnosti za zaposlenje, dok istovremeno doprinosi rešavanju problema nedostatka stručnog kadra kod poslodavaca.

Kompanija Peštan je odlučila da i ove godine putem ovog programa plaćene prakse omogući zapošljavanje mladima na nekoliko radnih pozicija. Prijave za sva nezaposlena lica mlađa od 30 godina, sa radnik iskustvom kraćim od 9 meseci su otvorene do 30.10.2021.

 

OTVORENE POZICIJE:

Referent za korporativne komunikacije:

 • Izgradnja i zaštita reputacije kompanije i pozitivne slike javnosti o njoj
 • Učestvovanje u izradi strategija za isporučivanje korporativnih poruka u javnosti u saradnji sa zainteresovanim stranama
 • Implementacija efikasne komunikacione strategije
 • Učestvovanje u obezbeđivanju medijskog prostora za kompanijski nastup na svim relevantnim medijskim kanalima
 • Učestvovanje u organizacionim podrškama sajamskih aktivnosti
 • U saradnji sa sektorom ljudskih resursa učestvovanje u obezbeđivanju svog potrebnog i relevantnog materijala za informisanje interne javnosti

Diplomirani pravnik:

 • Praćenje propisa koji stupaju na snagu, distribucija istih za korisnike u Privrednom društvu saglasno proceduri koja se odnosi na eksterna dokumenta,
 • Davanje pravnih saveta i mišljenja po pitanju primene donetih propisa u Privrednom društvu
 • Otklanjanje svih neusaglašenosti u poslovanju sa pozitivnim propisima (formiranje dobre prakse)
 • Staranje o svim imovinskim pravima i obavezama Privrednog društva, naplata potraživanja privrednog društva primenom Zakona i izvršenju i obezbeđenju,
 • Izrada složenijih odluka društva, kontrola izrade odluka i normativnih akata drugih izvršilaca
 • Poznavanje savremenih trendova pravne regulacije, propisa EU, komercijalnih pravila
 • Prevencija svih vrsta i oblika sporova

Sistem administrator:

 • Postavljanje i održavanje računara
 • Postavljanje i održavanje štampača
 • Održavanje lokalne mreže
 • Tehnička podrška korisnicima i terenski rad (planski i po potrebi)
 • Instalacija i konfigurisanje Windows radnih stranica
 • Instalacija pratećeg softvera (Office, Antivirus, SAP Gui, itd.)
 • Vođenje evidencije IT opreme (vodjenje dokumentacije koja se tiče IT-a)
 • Priprema predloga i izveštaja za kupovinu IT opreme i softvera u okviru aktuelnih standarda kompanije

MRP Kontrolor:

 • Pripremanje i kontrola podataka za izradu kvartalnog, mesečnog i nedeljnog plana proizvodnje
 • Praćenje zahteva prodaje za proizvodnju u procesu
 • Praćenje realizacije prodaje i usaglašavanje planova prema kretanjima na tržištu (nezavisne potrebe)
 • Kontrola i praćenje stanja zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina
 • Praćenje procesa proizvodnje i ažuriranje planova proizvodnje prema promenama u proizvodnji
 • Usaglašavanje i planiranje optimalne iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta prema planu proizvodnje
 • Izrada izveštaja Planirano – Realizovano u količinama na nedeljnom i mesečnom nivou i analiza dobijenih rezultata
 • Praćenje, kontrola i ažuriranje matičnih podataka SAP sistema vezanih za proizvodnju i planiranje proizvodnje: MRP pogledi, raspoređivanje rada, Matična receptura
 • Praćenje i određivanje optimalnih serija u proizvodnom procesu

Specijalista logističke podrške:

 • Preknjižavanje gotovih proizvoda i repro materijala – međumagacinski prostor
 • Podrška i učestvovanje u radu službe magacina gotovih proizvoda i otpreme
 • Podrška i asistencija mentoru u operativnom radu
 • Prijem gotovih proizvoda i trgovačke robe po povratnici kupca – materijalno knjiženje
 • Podrška u upravljanju MM modula u SAP informacionom sistemu
 • Praćenje kvaliteta pakovanja na dnevnom niovu i davanje predloga za poboljšanje istog
 • Praćenje lagera na dnevnom nivou, praćenje mrtvih zaliha, blokirane robe, robe van kvaliteta
 • Komunikacija sa sektorima prodaje i proizvodnje

Administrativni radnik:

 • Štampanje naloga za utovar i prosleđivanje naloga
 • Potvrđivanje naloga za utovar i izrada otpremnica
 • Unošenje popisa gotovih proizvoda, repro materijala i trgovačke robe
 • Davanje informacija vezanih za plan otpreme
 • Praćenje transakcija na dnevnom nivou
 • Praćenje i izdavanje svih dokumenata koje prate proces odvajanja i pripremu robe
 • Komunikacija sa ostalim sektorima

 

Informacije i prijava

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom programu, dodatno se informišite na sajtu „Moja prva plata“, ili prijavite direktno putem linka:   PRIJAVI SE

Za sve dodatne informacije, pozovite nas: 062 25 99 30

about-us
polygons